KVKK Metnini Okudum Onaylıyorum.

  • Anasayfa
  • KVKK Metnini Okudum Onaylıyorum.

KVKK Metnini Okudum Onaylıyorum.

US-GRUP ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

 

  1. a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileri işlenen kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye dair her türlü kişisel veri işleme faaliyeti Kanun kapsamında değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla US-GRUP Lojistik Taşımacılık, Paketleme, Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret .LTD.ŞTİ.’nin Şirketi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak, saklanacak ve işlenecektir. İşbu Aydınlatma Metni, Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

 

  1. b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Şirketimiz ’de 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında şirketimize yaptığınız iş başvurusu ve iş sözleşmesi çerçevesinde çalışmanız sebebiyle ya da Şirketimiz ile herhangi bir sebeple çeşitli mecralar aracılığıyla yazılı yahut sair yollarla paylaştığınız, gerek Şirketimizin ilgili departmanları tarafından resen ve/veya talep üzerine tatbik edilen, gerekse mevzuattan kaynaklanan sair denetim, soruşturma, araştırma, inceleme gibi eylem ve işlemler esnasında ve/veya neticesinde elde edilen, özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca işçi-işveren ilişkisi gereği ve hizmet akdinin ifa edilebilmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi, iş faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal ilişkiler ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, yetenek - kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, iş sürekliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, çalışanlar için grup sağlık sigortası ve bireysel emeklilik dahil yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması ve icrası, şirket içi atama-terfi ve işten ayrılma süreçlerinin planlanması ve icrası, çalışanlara yönelik kurumsal iletişim ve/veya çalışanların katılım sağladığı kurumsal sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, ücret yönetimi, iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, iş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası, personel çıkış işlemlerinin planlanması ve icrası, personel temin süreçlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin icrası, şirket dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası ve şirket içi oryantasyon aktivitelerinin planlanması ve icrası, hizmet verdiğimiz 3. Kişi veya şirketlere bilgi ve belge sağlanması ile çalışma süreçlerinin planlanması ve icrası, çalışma sürelerinin hesaplanabilmesi ve 3. Kişilere de bu konuda bilgi verilebilmesi  amaçları kapsamında;

 

 İnsan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi

 Şirket iç operasyonlarının yürütülmesi

 Finansal operasyonların yürütülmesi

 Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

 Müşteriye dokunan süreç ve operasyonların yürütülmesi

 Strateji planlama & iş ortakları/tedarikçi yönetimi

 Hizmet verilen 3. Kişi veya şirketlerle verilen hizmetin ve faaliyetin yürütülmesi

 

 

amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve Kanun’un çizdiği çerçevede işlenebilmektedir.

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, http://www.usgrup.com.tr adresinde yer alan Çalışan Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

  1. c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla yurt içinde veya yurt dışında bulunan hissedarlarımıza, iştiraklerimize, grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, hukuki, mali, denetim ve benzeri hizmet sağlayan tedarikçilerimize, hizmet verilen Şirketlere, Şirketimiz adına kişisel veri işleyen 3. kişi hizmet sağlayıcılara, yargı mercileri ve benzeri kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddeleri ile Politika’da belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile sizler arasında akdedilen iş sözleşmesinin kurulması ve devamı sırasında, işbu Aydınlatma Metni’nin (b) maddesinde yer verilen amaçlar kapsamında, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, hizmet verdiğimiz 3. Kişi Şirkete karşı yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası ile meşru menfaatimize ilişkin hukuki sebeplere dayalı olarak, e-posta, telefon, dosya paylaşım uygulamaları ve Şirket içi iletişimlere tahsis edilmiş uygulamalar vasıtasıyla elektronik ortamda ve tutanaklar, harcama formları vb. dokümanlar vasıtasıyla fiziki ortamda toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

  1. d) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Politika’da belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:

 

 Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

 

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://www.usgrup.com.tr adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması-Başvuru Formu”nda yazan talimatlara uygun olarak doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Küçükbakkalköy Mah.Yenidoğan Cd. No:8 Ataşehir/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@usgrup.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz